facebook

Условия за кандидатстване за кредит на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“


„БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ (ЕИК: 204915054) предоставя услугите си само на пълнолетни граждани на Република България и чужденцисправонапостояннопребиваваненатериториятанаРепубликаБългария,съгласнодействащотобългарскозаконодателство.

Размерът на кредита и срока на изплащане зависят от стоковата група, както следва:

  1. черна и бяла техника–от 150 до 10000лв.и срок на изплащане от 3 до 48 месеца;
  2. климатична техника - от 150 до 10 000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца;
  3. компютърни и периферни устройства – от 150 до 5000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца;
  4. мобилни телефони - от 150 лв. до 3000 лв. срок на изплащане от 3 до 36 месеца;
  5. мебели и интериорно обзавеждане - от 150 до 12 000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца;
  6. строителни материали и оборудване – от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца;
  7. стоматологични стоки и услуги – от 150 до 10 000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца;
  8. спортни стоки – от 150 до 8000 лв. и срок на изплащане от 3 до 48 месеца;
  9. други - от 150 до 5000лв. и срок на изплащане от 3 до 4 8месеца.


Минималната месечна вноска по кредита не може да бъде по малка от 20 (двадесет) лева.

След получаването на заявката за сключване на договор за кредит и след индивидуалната оценка на кредитоспособността на всеки отделен клиент, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ може да предложи на кандидатстващото лице различни от заявените от него брой и размер на погасителните вноски. Предложението ще бъде отправено по телефон, преди изготвянето и изпращането на договора за кредит, след изричното съгласиенакандидатстващотолицеснастъпилатапромяна.

Предоставената информация, чрез кандидатстване за кредит през уебсайта, съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето, което я подава. С натискането на бутона „Изпрати запитване”, лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно, и с цел да мотивира „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ да му предостави кредит при уговорени между страните условия и параметри. Лицето удостоверява, по начина посочен в предходното изречение, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, че предоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода. Лицето удостоверява, по начина посочен по-горе, че дава изричното си съгласие на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ да обработва личните му данни, като дружеството се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност, като има право по всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация, включително и при/чрез независими източници, като, но не само НОИ, ЦКР, Търговски регистър и др. Лицето дава съгласието си „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на всякакви носители за период непо-кратък от двойния срок почл. 15ал. 4от Наредба №26 от23април 2009 г. на БНБ за финансовите институции (обн. ДВ бр. бр. 36 от 15 май 2009 г.), както и да използва горепосочената информация, за да предлага на лицето други стоки и/или услуги. „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на трети лица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните действия. При попълване на сума от страна на кандидатстващото лице в поле „Първоначална вноска”, лицето се задължава да заплати посочената от него сума при подписване на необходимите документи за встъпване в договорна обвързаност и/или при получаване на финансираната стока с/от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ наоправомощеноотКомпанияталице,чрезплащанесналоженплатеж.

Лицето може да упражни правата си по Закона за защита на личните данни на адреса на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ЕИК: 204915054 – гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 14.

Лицетоимаправодасеоткажеотдоговорзакредитсключенотразстояние(онлайнилипотелефона)бездапосочвапричиназатова,безда дължи обезщетения и неустойки. Ако лицето реши да се възползва от това свое право, трябва да информира „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ писмено в срок от 14 дни от сключване/получаване на договора, чрез избран от него канал (e-mail, по пощата, лично подаване на писмено заявление за отказ от кредит във всяка точка на продажба). В срок от 7 дни, след подаване на заявлението, лицето трябва да възстанови размера на действително предоставените финансови услуги по договора и не по-късно от 30 дни след заявения отказ, да върне финансираната покупка. За целта след като лицето информира за желанието си за отказ от сключения договор, служител на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ ще свърже с него, за да предостави банкова сметка, по която да бъде възстановена финансираната сума ивсяка друга необходима информациявъв връзкасизявенотоотлицетоуведомление.

С оглед характера на използваното средство за комуникация, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ще провери, чрез наличните на Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на Договор за кредит, при посещението на куриерът на посочен в договора адрес на Кредитополучателя. „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ще предостави всеки сигнал за злоупотреба при използването на този канал за комуникация на компетентните органи в Република България за предприемане на съответните действия, съгласно действащото българско законодателство.

„БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ не носи отговорност за обработка и съхранение на лични данни, получени чрез този комуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат установени последиците ще бъдат уреждани съгласно действащото българско законодателство.

България ∙ София 1766 ∙ Бизнес парк София ∙ Сграда 14 ∙ Тел.:+ 359 (2) 9154 100 ∙ http://www.bnpparibas-pf.bg/za-bnp-pariba-lichni-finansi.html