Европейските  транс гранични пешеходни туристически маршрути- принос към европейското единство!

50 години Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик”-Русе

Кампания “ЕвроТур’ 2011”

под патронажа на ректора на Русенски унииверситет „Ангел Кънчев”, проф. дтн Христо Белоев

Прояви и дейности:
  • туристически преходи, изкачвания на върхове, щафети и др. по европейските пешеходни маршрути „Е-3”, „Е-4” и „Е-8, преминаващи през България
  • уникален, първи по рода си, етапно-едновременен маратон по българския участък от евромаршрут „Е-3”, от връх Ком до нос Емине
  • участие в изпълнение на програми и проекти за подобряване на туристическата маркировка и обезопасителните съоръжения по маршрути „Е-3”, „Е-4”и „Е-8” на територията на България
  • експозиции, презентации, конкурси, дискусии, брифинги, издаване на информационна дипляна, създаване на уебсайт за маршрути Е-3”, „Е-4” и „Е-8”

Право на участие в туристическите дейности на кампанията “ЕвроТур’ 2011” имат студенти, ученици и други граждани на Русе, на България и съседните балкански страни.

Изискването към участниците е да ценят и пазят природата, да са здрави и физическото им състояние да позволява преодоляване на натоварванията.

Индивидуалното и семейното участие се регистрира с карта за участие. Регистрация за групово участие се извършва след оформянето на списък на участниците (учениците), които ще участват в похода,  изкачването, щафетата и др.

Карти за участие и образци - списъци с индивидуални и групови  регистраци-онни номера могат да се получат от СТПД „Академик”– Русенски университет „А.Кънчев” корпус 6.114, тел.: 082 888 660, 0882  96 6369, 0885 33 5004, е-mail: academic@uni-ruse.bg

Норматив: Основно задължително изискване е изминаване пеша или с планин-ско колело на не по-малко от 40 км (или 12 часа)  преходи по евромаршрутите на територията на България и останалите страни на Балканите. Цифрите символизират 40-те хиляди км обща  продължителност на трасираните досега 12 евромаршрута, които  прекосяват Европа от запад на изток и от север на юг. Допълнително  изискване - изпращане на удостоверяваща снимка.

Краен срок за представяне или изпращане по поща на попълнените и подпечатани карти и на удостоверяващите снимки - 19.12.2011 г. 17,00 ч. в СТПД „Академик”. Снимките могат да се изпращат и по електронна поща.

Награди: Покрилите норматива, в т.ч. участниците в маратона „Ком-Емине” получават възпоменателен знак. По жребий 50 от тях ще получат екипировка и др. предметни награди. Големите награди -  фотоапарат,GPS-приемник и палатка са за участници в маратона. Ще бъдат отличени и 10 от представените снимки.

с подкрепата и съдействието на Студентски съвет  на РУ „Ангел Кънчев”,  БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ХДИ застраховане, Дирекция ‘Национален парк Централен Балкан’, Спортен магазин Яко